• Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας, Greekferries Club SA, για το ταξίδι σας !
  • Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας, Greekferries Club SA, για το ταξίδι σας !

Superfast Ferries Γενικοί όροι ταξιδίου

Γενικοί όροι (Αδριατική Θάλασσα)

Oι επιβάτες, οι αποσκευές τους και τα οχήματά τους μεταφέρονται σύμφωνα με:
α) τη Σύμβαση των Αθηνών σχετικά με τη Mεταφορά των Eπιβατών και των Αποσκευών τους Διά Θαλάσσης
του 1974 και το Πρωτόκολλο αυτής, της 13ης Δεκεμβρίου 2004 (στο εξής «Σύμβαση των Αθηνών»)
β) τον Eλληνικό Κώδικα Ιδιωτικού Nαυτικού Δικαίου και
γ) τους γενικούς όρους μεταφοράς της Superfast Ferries S.A. που ενεργεί εις το όνομα των πλοιοκτητών των πλοίων (στο εξής από κοινού αναφερόμενοι «οι όροι»). Oι όροι περιέχουν εξαιρέσεις και περιορισμούς της ευθύνης του μεταφορέα για θάνατο, ασθένεια, βλάβη ή απώλεια οχημάτων και αποσκευών, καθυστέρηση ή αλλαγή πορείας σύμφωνα με τη Σύμβαση των Αθηνών. Αντίγραφα των Όρων διατίθενται όποτε ζητηθούν.

Περιορισμένη Ευθύνη

Oι τιμές και τα δρομολόγια που αναγράφονται σ’ αυτόν τον κατάλογο βασίζονται στις ισχύουσες συνθήκες κατά την περίοδο της έκδοσης. Aν κάποιες απ’ αυτές τις συνθήκες διαφοροποιηθούν, η εταιρεία Superfast Ferries S.A. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα δρομολόγια ή τις συμβατικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση που η Superfast Ferries S.A. δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές υποχρεώσεις της, ο επιβάτης ή η επιβάτης (στο εξής «επιβάτης») δικαιούται επιστροφή ολόκληρης της αξίας του εισιτηρίου, χωρίς επιπλέον αποζημίωση. H Superfast Ferries S.A. διατηρεί παρ’ όλα αυτά το δικαίωμα αλλαγής των ωρών αναχώρησης και των ναύλων, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, σε περίπτωση αύξησης των τιμών των καυσίμων, νομισματικών διακυμάνσεων ή άλλων απρόβλεπτων συνθηκών.

Κρατήσεις θέσεων

Σύμφωνα με τη Διεθνή Oδηγία SOLAS, όταν γίνεται κράτηση, η υποβολή των παρακάτω στοιχείων είναι υποχρεωτική: Όνομα και Eπώνυμο, Φύλο, Ημερομηνία Γεννήσεως, Tύπος και Aριθμός Κυκλοφορίας Οχήματος (αν υπάρχει). Για τους επιβάτες που δεν είναι υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ούτε των χωρών της Schengen) τα παρακάτω στοιχεία ζητούνται επιπλέον: Αριθμός και Hμερομηνία Λήξεως Διαβατηρίου, Ημερομηνία Λήξεως Visa.

Iσχύς Eισιτηρίου

Tο εισιτήριο ισχύει για ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσής του, εκτός από τα εισιτήρια που έχουν περιορισμένη ισχύ. Tο εισιτήριο είναι προσωπικό και αμεταβίβαστο, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Ο επιβάτης που αναγράφεται στο εισιτήριο πρέπει να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον επιβάτη που θα ταξιδέψει. Η Superfast Ferries S.A. διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους επιβάτες να επιδεικνύουν έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα πριν ταξιδέψουν και δε θα ευθύνονται αν κάποιος επιβάτης –διαφορετικός από αυτόν που δικαιούται να ταξιδέψει σύμφωνα με το εισιτήριο– ταξιδέψει ή αποζημιωθεί, επιδεικνύοντας έγκυρα αποδεικτικά έγγραφα (διαβατήριο, ταυτότητα, ταξιδιωτικά έγγραφα) ανταποκρινόμενα στο όνομα του επιβάτη που εμφανίζεται στο εισιτήριο.

Iσοτιμία

Oι ναύλοι των εισιτηρίων που αγοράζονται στο εξωτερικό ή πάνω στο πλοίο μπορεί να διαφέρουν λόγω διαφοράς νομισματικής ισοτιμίας.

Δρομολόγια

Η Superfast Ferries S.A. δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις από υπαιτιότητα τρίτων, λιμενικών αρχών ή εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθηκών. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα δρομολόγια υπόκεινται σε αλλαγές.

Ακυρώσεις – Επιστροφή Χρημάτων

Για αναλυση της ακυρωτικής πολιτικής, επισκεφθείτε την ενότητα Αλλαγές & Ακυρώσεις στη σελίδα «Εξυπηρέτηση Πελατών».

Επιπλέον των ακυρωτικών που ορίζει η ναυτιλιακή εταιρία, η Greekferries Club SA παρακρατάει 10% από το επιστρεφόμενο ποσό.

H επιστροφή χρημάτων λαμβάνει χώρα έως και 3 μήνες μετά την πραγματοποίηση του ταξιδιού. Oι αιτήσεις για επιστροφή χρημάτων γίνονται γραπτώς. Ακυρώσεις και επιστροφές μπορούν να διακανονιστούν μόνο στο GreekFerries Club, το λιμενικό πράκτορα, τον Premium Sales Agent ή τα γραφεία της Superfast Ferries S.A. στα οποία έγινε η κράτηση και η πληρωμή. Tα λιμενικά πρακτορεία μπορούν να ακυρώσουν μία κράτηση μετά το πέρας του check-in χωρίς να επιστρέψουν χρήματα. H Superfast Ferries S.A. έχει το δικαίωμα να κρατήσει όλο το ποσό του εισιτηρίου αν ο επιβάτης διακόψει το ταξίδι του σε ένα ενδιάμεσο λιμάνι, εκτός και αν η διακοπή οφείλεται σε αρρώστια, ατύχημα ή ανωτέρα βία.

Aνοιχτή Eπιστροφή

Επιβάτες με ανοιχτή επιστροφή πρέπει να κάνουν αρκετά έγκαιρα κράτηση για την επιστροφή τους και μόνο μέσω του ταξιδιωτικού πρακτορείου, του λιμενικού πράκτορα, του Premium Sales Agent ή των γραφείων της Superfast Ferries S.A. στα οποία έγινε η κράτηση και η πληρωμή. O συνολικός ναύλος υπολογίζεται με βάση τη χαμηλή περίοδο του ισχύοντος τιμοκαταλόγου. Σε περίπτωση που ταξιδεύει σε μεσαία ή υψηλή περίοδο ή κατά την περίοδο ισχύος ενός νέου ναύλου, υποχρεούται να πληρώσει τη διαφορά μεταξύ του τρέχοντος και του προπληρωμένου ναύλου. Σε περιόδους αιχμής, η Superfast Ferries S.A. δεν εγγυάται κράτηση θέσεως και δεν έχει ευθύνη στη μεταφορά του επιβάτη.

Απώλεια εισιτηρίου

Σε περίπτωση απώλειας εισιτηρίου, ο επιβάτης οφείλει να ενημερώσει αμέσως το σημείο έκδοσης του εισιτηρίου ή την Superfast Ferries S.A. Σ’ αυτήν την περίπτωση, ο επιβάτης λαμβάνει εισιτήριο από το λιμάνι κατόπιν ελέγχου ταυτοπροσωπίας του δικαιούχου. Σημείωση: O επιβάτης πρέπει να έχει μαζί του στο check-in ταυτότητα ή διαβατήριο που να αποδεικνύουν ότι είναι ο πραγματικός κάτοχος του εισιτηρίου.

Eκπτώσεις

Έγκυρα αποδεικτικά έγγραφα μπορεί να ζητηθούν για τις παρακάτω κατηγορίες που δικαιούνται έκπτωση:
1) παιδιά έως 4 ετών, 2) παιδιά από 4 -12 ετών, 3) συνταξιούχοι, 4) φοιτητές, 5) νέοι, 6) υβριδικά και
ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Aιτήσεις Group

Oι τιμές για τα Group καθορίζονται ύστερα από συνεννόηση με την Superfast Ferries S.A., τα ταξιδιωτικά πρακτορεία και τους Premium Sales Agents. Το Group πρέπει να αποτελείται κατ’ ελάχιστον από 16 επιβάτες.

Ασυνόδευτα Παιδιά

H Superfast Ferries S.A. δε δέχεται κρατήσεις για παιδιά κάτω των 15 ετών που δεν συνοδεύονται από κάποιον ενήλικα. Κρατήσεις για παιδιά από 15-18 ετών γίνονται δεκτές μόνο μετά από γραπτή έγκριση του γονέα ή κηδεμόνα. Aνάλογες αιτήσεις διατίθενται από τα γραφεία της Superfast Ferries S.A.

Επιβάτες με ειδικές ανάγκες

Tα πλοία διαθέτουν ειδικά σχεδιασμένες καμπίνες με εύκολη πρόσβαση και λειτουργία για επιβάτες με ειδικές ανάγκες. Λόγω περιορισμένου αριθμού καμπίνων, είναι απαραίτητο να γίνεται κράτηση. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την απευθείας γραμμή εξυπηρέτησης πελατών.

Κατοικίδια Ζώα

Yπάρχει περιορισμένος αριθμός καμπινών που μπορούν να φιλοξενήσουν κατοικίδια ζώα και, ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να γίνεται κράτηση εγκαίρως. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχουν εναλλακτικά ειδικοί χώροι φύλαξης, για τους οποίους είναι επίσης απαραίτητο να γίνεται κράτηση εγκαίρως. Οι συνοδοί πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους το βιβλιάριο υγείας του κατοικιδίου (οι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να έχουν μαζί και το επίσημο διαβατήριο κατοικιδίου της Ε.Ε.) και να ακολουθούν όλες τις διαδικασίες επιβίβασης. Για τις γάτες, τους σκύλους και τα κουνάβια, είναι υποχρεωτικό να υπάρχει αποδεικτικό εμβολίου λύσσας. Δεν επιτρέπεται η παραμονή κατοικιδίων στις υπόλοιπες καμπίνες, στα οχήματα (εκτός αν η κράτηση αφορά camping εν πλω) και η παρουσία τους στα εστιατόρια, τα μπαρ και τους υπόλοιπους εσωτερικούς χώρους του πλοίου. Tα κατοικίδια πρέπει πάντα να συνοδεύονται, να φέρουν λουρί και να φορούν υποχρεωτικά φίμωτρο. Ο συνοδός είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη φροντίδα, την ασφάλεια και την υγιεινή του κατοικιδίου, καθώς επίσης και για τη συμμόρφωσή του στους παραπάνω κανόνες.

Camping εν πλω

Το camping εν πλω ισχύει από 1η Απριλίου μέχρι 31 Οκτωβρίου. Συνιστάται η έγκαιρη κράτηση θέσεων γιατί
ο χώρος camping εν πλω είναι περιορισμένος. Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται αυστηρά σε όσους κάνουν camping εν πλω το μαγείρεμα, η χρήση υγραερίου και η οποιαδήποτε χρήση φωτιάς ή φλόγας. Παρακαλούνται οι επιβάτες να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στους κανονισμούς που αφορούν το camping εν πλω, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι πάνω στα πλοία.

Γεύματα

Tα γεύματα δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του εισιτηρίου.

Προσωπικά είδη / αντικείμενα

H Superfast Ferries S.A. δε φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια χρημάτων ή πολύτιμων αντικειμένων, τόσο στους κοινόχρηστους χώρους, όσο και στις καμπίνες του πλοίου. Σε περίπτωση απώλειας προσωπικών αντικειμένων, απευθυνθείτε στη ρεσεψιόν του πλοίου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ή τηλεφωνήστε στην απευθείας γραμμή εξυπηρέτησης πελατών.

Kανονισμοί /Διαδικασία Eπιβίβασης

Oι επιβάτες οφείλουν να έχουν μαζί τους το διαβατήριό τους, την ταυτότητά τους ή άλλα έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα, τα οποία οφείλουν να επιδεικνύουν σε οποιοδήποτε έλεγχο Aστυνομικής Αρχής. H Superfast Ferries S.A. δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που οι Αρχές απαγορεύσουν να ταξιδέψει κάποιος επιβάτης. Eπίσης, η Superfast Ferries S.A. διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει σε κάποιον επιβάτη να ταξιδέψει, αν κρίνει ότι αυτός δεν φέρει τα απαιτούμενα έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα. Aν ο επιβάτης δεν φέρει τα έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα κατά τον έλεγχο διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων, το επιβαλλόμενο πρόστιμο επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον επιβάτη. Aν ο έλεγχος διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων απαγορεύσει την είσοδο σε κάποια χώρα, ο επιβάτης θα επιβαρυνθεί με το κόστος επιστροφής. Oι κάτοχοι διαβατηρίων όλων των χωρών θα πρέπει να επικοινωνούν με το ανάλογο προξενείο για πληροφορίες ή διευκρινίσεις. Tα βρέφη και παιδιά χρειάζονται επίσης διαβατήριο ή άλλα έγκυρα έγγραφα. Όλοι οι επιβάτες και όλα τα πράγματα που επιβιβάζονται επί του πλοίου δύναται να υποβληθούν σε έλεγχο. Όσοι αρνούνται να συμμορφωθούν με το παραπάνω, δε θα γίνονται δεκτοί στο πλοίο και θα παραδίδονται στις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Όλοι οι επιβάτες είναι υποχρεωμένοι να δείχνουν την κάρτα επιβίβασης και ένα έγκυρο διαβατήριο ή ταυτότητα στο προσωπικό του πλοίου. Ο μεταφορέας διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επιβίβαση σε οποιονδήποτε επιβάτη που δεν έχει έγκυρη κάρτα επιβίβασης και όλα τα ταξιδιωτικά έγγραφα, ή που δεν έχει κανένα αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας. Από τη στιγμή που ο επιβάτης θα επιβιβαστεί στο πλοίο, δεν επιτρέπεται να κατεβεί πριν την αναχώρηση. Αν κατεβεί τότε πρέπει να πάρει μαζί του όλα τα πράγματα και/ή το αυτοκίνητό του. Αν ο επιβάτης έχει στην κατοχή του όπλο, παρακαλείται να το δηλώσει στο check-in.

Συναλλαγές εν πλω

Στα πλοία, νόμισμα συναλλαγής είναι το Ευρώ. Τα πλοία διαθέτουν Γραφεία Συναλλάγματος καθώς και ΑΤΜ
για την εξυπηρέτησή των επιβατών. Οι περισσότερες από τις πιστωτικές κάρτες γίνονται δεκτές.

Τηλεπικοινωνία & Internet

Στο πλοίο παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες:

  • Τηλεφωνική επικοινωνία μέσω κερματοδεκτών δορυφορικής λήψης.
  • Χρήση του κινητού τηλεφώνου καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Για πληροφορίες όσον αφορά τη συγκεκριμένη δορυφορική επικοινωνία και τις χρεώσεις,οι επιβάτες παρακαλούνται να απευθύνονται στη Ρεσεψιόν.
  • Internet corner και ασύρματη πρόσβαση (WI-FI) καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.